Door op 3 maart 2014

Bibliotheek Helmond – de Peel: kiezen voor partnerschap & Kwaliteit

Afgelopen raadsvergadering stond het onderwerp Bibliotheek op de agenda. Vraag die voorlag was om in te stemmen met conclusies en aanbevelingen van een rapport, opgesteld door Questum. Wat ons betreft een slecht onderbouwd, onvolledig en onjuist rapport.

Ook werd voorgesteld om verschillende partijen uit te nodigen om aansluitend aan de conclusies en aanbevelingen verschillende partijen te vragen om een visie op de toekomst van de bibliotheek te geven. Daarna kan de Raad een keuze maken welke partij het beste aansluit om het bibliotheekwerk in Someren vorm te geven.

Meer dan alleen uitleenbedrijf
In de aanloop naar de raadsbehandeling van dit voorstel hebben we met vele betrokkenen gesproken: Bibliotheek Helmond – de Peel zelf, diverse scholen, ouders en leden. Een ding komt daarin steeds duidelijk naar voren: een bibliotheek is zoveel meer dan een uitleenbedrijf voor boeken. In de afgelopen jaren is zorgvuldig gewerkt aan partnerschap en samenwerking, met het onderwijs en andere maatschappelijke partners. Dát is de beste garantie voor het bevorderen van de leesvaardigheid van kinderen en het bestrijden van de laaggeletterdheid.

Bibliotheek Helmond – de Peel onze partner
Daarom zijn wij het niet eens met de keuze om meerdere partijen uit te nodigen om hun visie te geven. Onze keus is om in eerste instantie bibliotheek Helmond – de Peel deze opdracht te geven. Dat doet recht aan hun inzet in de afgelopen tientallen jaren. Daarbij doen we wel een beroep op hen om vernieuwend en vooruitstrevend te zijn. Wanneer dit onderwerp weer terugkomt op de raadsagenda zal dat ook onze insteek zijn.

Geen bezuiniging, wel kansen
Waar we wel tevreden over zijn is, dat de meeste raadsfracties uitgesproken hebben dat het niet om een bezuinigingsopdracht moet gaan. Kwaliteit en vooral talentontwikkeling van onze kinderen staat voorop en als het goedkoper kan is dat mooi meegenomen maar geen doel op zich. Mogelijk biedt samenwerking met andere partners in het zelfde gebouw kansen daartoe. Daarvoor willen we aan Bibliotheek Helmond – de Peel alle ruimte bieden. Dat sluit aan bij de belangrijkste keuzes die wij in ons verkiezingsprogramma 2014 – 2018 hebben gemaakt: talentontwikkeling, partnerschap en samenwerken.

Hieronder een opsomming van onze overwegingen die we tijdens de raadsvergadering hebben ingebracht:

  • er moet een groot belang gehecht worden aan een blijvend krachtige invulling van de functie van de bibliotheek. Daarvoor is het belangrijk dat de bibliotheek zich aanpast aan nieuwe omstandigheden, om daarbinnen kansen te benutten om de maatschappelijke functie van een bibliotheek in te vullen. In dat kader hechten we veel belang aan de fysieke, laagdrempelige bibliotheek.
  • wij zijn van mening dat deze bereikbare voorziening onmisbaar is voor veel van de functies die de bibliotheek vervult en dat de digitale bibliotheek daar uitsluitend een (belangrijke) aanvulling op is.
  • lees- en schrijfvaardigheden zijn essentieel in onze taalgerichte maatschappij. Daarom heeft de bibliotheek een uitgelezen taak en positie om bij te dragen aan de geletterdheid. Bibliotheken dragen bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het vergroten van leesvaardigheden.
  • de rol die de bibliotheek speelt in het onderwijs en de samenwerking met scholen van groot belang is. De bibliotheek is een vitale schakel in een samenleving die het meer dan ooit van kennis en innovatie moet hebben. Ze is naast de school ongeveer de enige instelling die garandeert dat iedereen toegang heeft tot informatie en bronnen om zichzelf te ontwikkelen.
  • de bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren beschikbaar zijn en aan elkaar worden verbonden.
  • het sectorinstituut Openbare Bibliotheken een externe commissie heeft gevraagd om een toekomstperspectief te ontwikkelen voor de openbare bibliotheek in 2025. De opdracht voor de openbare bibliotheek in 2025 is het leveren van een bijdrage aan de ontplooiing van het individu. Burgers stimuleren, ondersteunen en toerusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. 
  • dat in de behandeling van dit punt in de commissie Burger&Bestuur er door een overgrote meerderheid van commissieleden is gezegd dat de Bibliotheek Helmond – Peel een jarenlange waardevolle partner is; én dat zij dit zo ook willen behouden.
  • dat er waar mogelijk samen met de bibliotheek gekeken moet worden naar mogelijke verbeterpunten (bijvoorbeeld samenwerking met andere maatschappelijke partners) en besparingen.