Wethouder

Theo Maas

Theo Maas

Over Theo Maas

Sinds 2010 ben ik PvdA-wethouder in Someren waar ik ook geboren en getogen ben. Ik heb in de afgelopen vier jaren mogen werken aan de leefbaarheid van onze dorpen en wijken, aan goede zorg en welzijn voor al onze inwoners oud én jong, aan goede scholen voor onze kinderen die allemaal toegankelijk zijn ook als je rollend door het leven gaat. Ik heb mogen werken aan mogelijkheden voor iedereen om naar eigen vermogen mee te doen en mee te werken aan onze eigen lokale gemeenschap. Aan goede voorzieningen voor  hen die dat nodig hebben als hun eigen kracht tijdelijk of blijvend z’n beperkingen kent.

Verbinding en vertrouwen zijn voor mij daarbij belangrijke pijlers. Verbinding tussen mensen, bijvoorbeeld thuis, in je eigen straat, in je wijk, in een vereniging en ook op school en op je werk is van onschatbare waarde. Het biedt mensen de kans om niet alleen op eigen kracht, maar vooral op elkaar te kunnen rekenen. Het is de basis om elkaar een handje te helpen, rekening te houden met elkaar, om samen te zorgen voor een buurt waarin het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Verbinden begint bij mij zelf als wethouder; in de afgelopen jaren heeft mijn deur altijd open gestaan voor iedereen. En dat blijft zo. Vanzelfsprekend!

Daarom ben ik blij met onze gemeenschapshuizen in alle kernen die een plaats voor ontmoeting, verbinding en activiteit zijn voor velen. Daarom ben ik blij met al die vrijwilligers van sterke verenigingen zoals de Zonnebloem, het Rode Kruis, Someren Natuurlijk en de KBO die letterlijk handen en voeten geven aan ‘er zijn voor elkaar en denken en doen met elkaar’.  Dat verdient mijn aandacht en steun. Daarom ben ik blij met onze lokale omroep Siris die letterlijk verbinding legt tussen onze inwoners en wat er in hun omgeving speelt en leeft. Juist de combinatie van de verschillende moderne media als website, facebook, twitter, radio en TV versterkt die rol en betekenis van hen voor onze gemeenschap. En ik ben blij met de samenwerking met de WMO-raad die weliswaar tijd heeft gekost om goed op de rit te krijgen maar waarbij wederzijds begrip en vertrouwen uiteindelijk naar een goede nieuwe start heeft geleid waar we beiden zeer tevreden mee zijn.

Vertrouwen is mijn tweede pijler. Vertrouwen is de basis waarop samenwerking pas écht een kans krijgt. Samenwerking op basis van vertrouwen is werken aan en kiezen voor partnerschap. Vertrouwen gebeurt nooit blindelings maar vraagt om open en eerlijke gesprekken waarin knelpunten en meningsverschillen niet uit de weg gegaan worden. Samenwerken met vertrouwen voorkomt onnodige bureaucratie en regeltjes. Zo heb ik de afgelopen jaren de samenwerking gezocht binnen Someren en ook daarbuiten. De Peelsamenwerking vindt juist in mijn portefeuille (Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen, Jeugd) z’n startpunt. Ik ben er trots op dat die Peelsamenwerking voor vele andere regio’s in Nederland een voorbeeld is. Pasgeleden is de Peelregio nog aangewezen als pilotregio voor de plaatsing van Wajongers en SW’ers in samenwerking met het bedrijfsleven. Een bewijs dat onze aanpak in de Peel gezien en gewaardeerd wordt.

Samenwerking met vertrouwen zal ook de komende vier jaar weer hard nodig zijn om alle uitdagingen tot een succes te maken. Wij als gemeente krijgen een steeds grotere rol in de ondersteuning, begeleiding en zorg van mensen met beperkingen en van ouderen. Dat biedt kansen om die zorg dichterbij, makkelijker toegankelijk, meer mensgericht en meer in samenhang met het persoonlijke netwerk te regelen. Maar laten we er geen doekjes om winden, het is ook lastig want het gaat gepaard met veel minder geld dan voorheen. Dat is een uitdaging waar we met elkaar voor staan: u als inwoner, wij als gemeente, samen met onze verenigingen, dorps- en wijkraden, zorgaanbieders groot en klein en onze welzijnsinstelling. Kortom het is een uitdaging voor ons als lokale gemeenschap om samen te zorgen voor een zorgzame, veilige en vertrouwde samenleving in onze eigen straten, wijken en buurten.

Daaraan wil ik de komende jaren mijn volle inzet weer geven. Samen met onze PvdA-mensen die zich samen met mij verkiesbaar stellen. Omdat we met elkaar onze schouders willen zetten onder een sterker en socialer Someren. Daarvoor zullen we na de verkiezingen ook weer beschikbaar zijn voor samenwerking met andere partijen.

Want een succes van Someren maken we samen.